انتخاب آقای دکتر باقر افتخاری سیس جزء 100 نفر محقق سرآمد کشور

چهارشنبه / 28 مهر 1395

دکتر افتخاری سیس، به عنوان محقق سرآمد کشور در سال 95 انتخاب شدند.

دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی علمی در دانشگاه مراغه فراهم شد

چهارشنبه / 17 شهریور 1395

به همت مدیریت پژوهش و فناوری و حمایت های ریاست محترم دانشگاه مراغه، دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی علمی میسر گردید.

بایگانی خبرها