آیین‌نامه‌های پژوهشی

صفحه نخست /آیین‌نامه‌های پژوهشی

در زیر، فهرست فرم‌ها و آیین‌نامه‌های پژوهشی آورده شده‌است:

شرکت و ارائه مقاله در مجامع بین المللی خارج از کشور

 عنواندریافت فایل
1 شیوه نامه نحوه شرکت و ارائه مقاله در مجامع علمی بین المللی خارج از کشور  
2 گردش کار شرکت در کنفرانس ها  
3 فرم گزارش علمی پس از شرکت در کنفرانس های خارج از کشور  
4 فرم تقاضای تنخواه جهت شرکت در کنفرانس‏ های خارج از کشور  
5 فرم درخواست شرکت در کنفرانس های خارج از کشور  
6 شیوه نامه شرکت در کارگاه های آموزشی (Workshop) خارج از کشور  

شرکت و ارائه مقاله در کنفرانس های داخلی

 عنواندریافت فایل
1 سامانه گردهمایی ها و همایش های ایران (پایگاه استنادی علوم جهان اسلام)  
2 شیوه نامه نحوه شرکت و ارائه مقاله در کنفرانس های علمی و کارگاه های تخصصی داخل کشور  
3 فرم درخواست شرکت در کنفرانس/کارگاه داخل کشور  
4 فرم هزینه های انجام یافته جهت شرکت در کنفرانس/کارگاه داخلی (پس از شرکت در کنفرانس)  

اعتبار ویژه پژوهشی (گرنت)

 عنواندریافت فایل
1 شیوه نامه نحوه تخصیص اعتبار ویژه پژوهشی (گرنت)  
2 فرم تقاضای تنخواه از محل گرنت  
3 فرم هزینه های انجام یافته از محل گرنت (هزینه های اموالی)  
4 فرم هزینه های انجام یافته از محل گرنت ( هزینه های متفرقه)  

فهرست نشریات معتبر و نامعتبر و تشویق نویسندگان مقالات

 عنواندریافت فایل
1 شیوه نامه تشویق نویسندگان مقالات  
2 گردش کار دریافت پاداش مقالات  
3 فهرست نشریات علمی معتبر وزارت علوم اسفند ماه 95  
4 فرم درخواست پاداش مقالات چاپ شده  
5 نمایه های استنادی بین المللی معتبر  
6 Impact Factor (JCR) 2014  
7 SCOPUS -2014  
8 راهنمای مجلات نمایه شده در ISI Web of Science  
9 فهرست نشریات نامعتبر اعلامی وزارت علوم آذر ماه 95  

پیشنهاد اجرای طرح پژوهشی

 عنواندریافت فایل
1 فرم شناسه طرح پژوهشی (همراه با ارائه گزارش نهایی)  
2 فرم درخواست حق التحقیق طرح پژوهشی  
3 فرم تقاضای تنخواه از محل طرح پژوهشی  
4 فرم هزینه های انجام یافته از محل طرح پژوهشی (هزینه های اموالی)  
5 فرم هزینه های انجام یافته از محل طرح پژوهشی (هزینه های متفرقه)  
6 شیوه نامه تنظیم گزارش نهایی طرح های تحقیقاتی  
7 فرم گزارش مرحله ای طرح پژوهشی (همزمان با درخواست حق التحقیق)  
8 فرم پیشنهاد طرح پژوهشی (پروپوزال)  
9 فرم پیشنهاد طرح پژوهشی - قسمت دوم (جهت ارسال به داوری)  
10 فرم درخواست بررسی طرح پژوهشی  
11 شیوه نامه پیشنهاد اجرای طرح پژوهشی  

نشریات علمی- پژوهشی دانشگاه مراغه

 عنواندریافت فایل
1 دستورالعمل اجرایی نشریات علمی- پژوهشی دانشگاه مراغه  
2 فرم هزینه های انجام یافته مجلات دانشگاه  

انتخاب پژوهشگران برتر سال

 عنواندریافت فایل
1 شیوه نامه نحوه انتخاب پژوهشگران برتر سال  
2 پرسشنامه انتخاب دانشجویان پژوهشگر برتر سال 1395  
3 پرسشنامه انتخاب پژوهشگران برتر سال 1395  

دوره پژوهشی پسا دکتری (Post-Doctoral Research)

 عنواندریافت فایل
1 شیوه نامه دوره پژوهشی پسا دکتری (Post-Doctoral Research)